Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Struktura informací dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název Obec Seč
2. Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24. 11. 1990 vznikla obec jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost").

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost").

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo, Obecní úřad Seč

Obec Seč za účelem plnění svých úkolů zřizuje jednu příspěvkovou organizaci: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, IČO: 75005778

4. Kontaktní spojení Viz níže.
4.1 Kotaktní poštovní adresa Seč č.p. 2, 336 01 Blovice, okres Plzeň - jih
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Seč, Seč č. p. 2, 336 01 Blovice
4.3 Úřední hodiny Obecní úřad a kontakty
4.4 Telefonní čísla Obecní úřad a kontakty
4.5 Čísla faxu Není možné faxové spojení
4.6 Adresa internetové stránky www.secublovic.cz
4.7 Adresa e-podatelny secublovic@seznam.cz, datová schránka obce Seč, ID: eusb2z8 
4.8 Další elektornické adresy Nejsou k dispozici
5. Případné platby lze poukázat Kontakty
6. IČO 00257192
7. DIČ Obec Seč není plátcem DPH
8. Dokumenty Viz níže.
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Právní předpisy obce Seč
8.2 Rozpočet

Rozpočet obce Seč na rok: 20102011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017, 2018,2019

Rozpočtová opatření: 2012, 2013, 2014

9. Žádosti o informace Můžete podávat zde - Kontakty
10. Příjem žádostí a dalších podání Kontakty
11. Opravné prostředky

dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

dle zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

Nestanoví-li zlváštní právní předpis jinak.

12. Formuláře  
13. Popisy postupů -  návody pro řešení životních situací Nejsou stanoveny zvláštní postupy, vše je upraveno dle obecně závazných právních předpisů. K řešení takových situací lze doporučit portál veřejné správy - www.portal.gov.cz
14. Předpisy Viz níže.
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

zák. č. 129/2000 Sb., o krajích

zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků


zák. č. 500/2004 Sb., správní řád


zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole


Právní předpisy obce Seč

14.2 Vydané právní předpisy Právní předpisy obce Seč
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací  
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací  
16. Licenční smlouvy Netýká se obce Seč
16.1 Vzory licenčních smluv  Netýká se obce Seč
16.2 Výhradní licence  Netýká se obce Seč

17.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.,

 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014,2015,2016, 2017,2018,2019